Blog > Komentarze do wpisu
Urlop bezpłatny

Art. 174 Urlop bezpłatny na wniosek

§ 1. Na pisemny wniosek pracownika pracowdawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony moga przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Art. 1741 Praca u innego pracodawcy

§ 1. Za zgodą pracownika, wyważoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Urlop bezpłatny jest szczególnego rodzaju przerwą w okresie zatrudnienia.

Ważne !!!

 • Dopuszczalne jest zawarcie porozumienia z pracownikiem w sprawie przedłużenia przez niego urlopu bezpłatnego,
 • Pracownik nie może jednostronnie przerwać urlopu bezpłatnego, chyba, że co innego strony przewidziały w chwili jego udzielenia.

Przykłady z życia wzięte :)

Pani Krysia zatrudniona jest w naszym zakładzie od 01.01.2006 roku. We wrześniu 2005 roku skończyła studia. Na przełomie stycznia i lutego 2007r. była  na urlopie wypoczynkowy - 7 dni. 01 lutego 2007 roku Pani Krysia wystąpiła z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego na 5-miesięcy od 01 marca 2007 do 31 lipca 2007 roku.  
 
Pytanie 1
Jak wyliczyć przysługujące pracownicy dni urlopu wypoczynkowego?

Pytanie 2
Ile dni będzie jej przysługiwało po powrocie z urlopu wypoczynkowego? 

Odp. 1
Zgodnie z art. 155
§1 pkt 6 do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza sięz  tytułu ukończenia szkoły wyższej - 8 lat.
Państwa zakład jest dla Pani Krysi pierwszym miejscem pracy, w którym przepracowała już 1 rok.
Sumując lata, które wliczają się Pani Krysi do ustalenia okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwać 9 lat.

Zgodnie z art. 154
§ 1 pkt 1 jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat wówczas przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego. W przedstawionym wyżej przykładzie wyliczone dni urlopu wypoczynkowego Pani Krysi będą przysługiwały do końca roku 2007. Natomiast 26 dni urlopu pracownica nabędzie z dniem 01.01.2008 r.

Odp. 2
Zgodnie z art. 1552
§ 1 pkt 1. urlop proporcjonalny po urlopie bezpłatnym stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc urlopu bezpłatnego.

Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze  proporcjonalnym miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, podobnie zaokrąglamy w górę do pełnego dnia niepełny dzień w taki sposób wyliczonego urlopu.

Państwa pracownica przez 5 miesięcy przebywa na urlopie bezpłatnym, a pracę wykonuje w danym roku łącznie przez 7 miesięcy. Urlop w danym roku będzie jej przysługiwał w wymiarze 12 dni (20 x 7/12). Ponieważ Pani Krysia wykorzystała już 7 dni urlopu, to po powrocie z urlopu bezpłatnego będzie mogła do końca tego roku wykorzystać jeszcze przez 5 dni urlopu wypoczynkowego.

ciąg dalszy nastąpi

poniedziałek, 23 kwietnia 2007, k_dorocia

Polecane wpisy

 • :)

  :)

 • Sposób zmiany systemu czasu pracy

  W naszej firmie stosujemy podstawowy system czasu pracy. Chcemy jednak zmienić go na system równoważny. Czy wymaga to dokonania zmian w umowach o pracę? Zmiany

 • Zmiana czasu

  Prawidłowo rozlicz wiosenną zmianę czasu 30 marca, w nocy, miała miejsce zmiana czasu z zimowego na letni (przesunęliśmy wskazówki zegara z godziny 2 na 3). Jeś